ਤਸਦੀਕ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
51 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ -2019 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 225.4ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 20-02-2019
52 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪ੍ਰੈਲ -੨੦੧੯ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 405.17ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 25-04-2019
53 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ -2019 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 345.2ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 02-05-2019
54 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਪੋਰਟ-1 ਜੂਨ 2019 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 194.28ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 13-06-2019
55 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਪੋਰਟ-2 ਜੂਨ 2019 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 191.5ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 13-06-2019