ਤਸਦੀਕ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
41 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 175ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 15-03-2017
42 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 267.9ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 17-03-2017
43 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 94.95ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 18-04-2017
44 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 163.23ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 13-09-2018
45 ਬੋਗਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 2018 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 243.85ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 15-10-2018
46 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ-2018 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 96.87ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 16-12-2018
47 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ -੨੦੧੯ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 146.39ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 02-01-2019
48 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ -2018 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 89.4ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 17-01-2019
49 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ -2019 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 163.42ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 08-02-2019
50 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ -2019 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 619ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 17-02-2019