ਤਸਦੀਕ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
21 ਮਾਰਚ ੨੦੧੪/2 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 82.88ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-03-2014
22 ਮਾਰਚ ੨੦੧੪/3 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 96.18ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-03-2014
23 ਮਾਰਚ ੨੦੧੪/4 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 88.13ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 28-03-2014
24 ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੪/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 81.75ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 22-04-2014
25 ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੪/੨ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 83.49ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-04-2014
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੪/3 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 102.45ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 24-04-2014
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੪/੪ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 22.06ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 28-04-2014
28 ਮਈ ੨੦੧੪/੧ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 88.93ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 28-05-2014
29 ਮਈ ੨੦੧੪/੨ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 50.5ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 30-05-2014
30 ਸਤੰਬਰ/ 2015 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 185.28ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 08-09-2015