ਤਸਦੀਕ

ਐਸ. ਨੰ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
11 ਸਤੰਬਰ ੨੦੧੩/੪ (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 75.75ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 19-09-2013
12 ਅਕਤੂਬਰ 2013/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 85.41ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 10-10-2013
13 ਅਕਤੂਬਰ 2013/2 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 46.59ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 23-10-2013
14 ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੩/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 100.54ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 06-11-2013
15 ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੩/2 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 69.85ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 07-11-2013
16 ਦਸੰਬਰ ੨੦੧੩/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 84.04ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 05-12-2013
17 ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੪/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 106.1ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 03-01-2014
18 ਜਨਵਰੀ ੨੦੧੪/2 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 88.94ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 11-01-2014
19 ਫਰਵਰੀ ੨੦੧੪/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 113.55ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 20-02-2014
20 ਮਾਰਚ ੨੦੧੪/1 (ਫਾਰਮੈਟ : ਪੀ ਡੀ ਐਫ , ਆਕਾਰ: 81.68ਕੇ ਬੀ , ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ / ਪੰਜਾਬੀ ) 04-03-2014