ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਰਚ 2019

ਮਿਤੀ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਜ਼ਨ / ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡੈਟਸਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮਾਰਚ 2019 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 456 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
04 ਮਾਰਚ 2019 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਾਰਚ ੨੦੧੯ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 362 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ)
04 ਮਾਰਚ 2019  ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 1.31 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
04 ਮਾਰਚ 2019  ਸੋਧੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਤੀ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ ੨੦੧੯ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 117 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
04 ਮਾਰਚ 2019 ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ 2019 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 77.6 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
04 ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ (Scribe) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 13.7 ਐਮ ਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
04 ਮਾਰਚ 2019 ਕੇਂਦਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 109 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
04 ਮਾਰਚ 2019 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 424 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
04 ਮਾਰਚ 2019  ਯੂ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 1 ਐਮ ਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)
04 ਮਾਰਚ 2019  ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ (ਆਕਾਰ: 990 ਕੇਬੀ, ਫੌਰਮੈਟ: ਪੀਡੀਐਫ, ਭਾਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ)